آدرس:
شهرک صنعتی بیرجند - بلوار مبتکران
بیرجند
خراسان جنوبی
ایران
تلفن:
05691011020
نمابر:
05632342065
موبایل:
09153623135
Send an Email
اختیاری